สมัครเรียน

คู่มือระบบสมัครเรียน ระเบียบการสมัครเรียน

สมัครเรียน
1 ข้อมูลผู้สมัคร
*โปรดใช้อีเมลที่ถูกต้อง ระบบแจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมลทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
2 เลือกหลักสูตร
3 เอกสารประกอบการสมัคร
หมายเหตุ *
เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องแนบใบแสดงผลการศึกษา
1.ใช้วุฒิ ม.3 สมัครเรียน ใช้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
2.ใช้วุฒิ ม.6/ปวช. สมัครเรียน ใช้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
3.ใช้วุฒิ ปวส. สมัครเรียน ใช้ผลการเรียน 2 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป

4 ข้อตกลงและการให้ความยินยอมเก็บรวบรวมข้อมูล
***นอกจากการแจ้งเตือนผ่านอีเมล สามารถติดตามการประกาศรายชื่อได้ทีเว็บไซต์ https://register.rmutsb.ac.th/content/13