สมัครเรียน

คู่มือระบบสมัครเรียน ระเบียบการสมัครเรียน

กรณีเคยสมัครสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัคร
 
สมัครเรียน
1 ข้อมูลผู้สมัคร
*โปรดใช้อีเมลที่ถูกต้อง ระบบแจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมลทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
2 เลือกหลักสูตร
3 เอกสารประกอบการสมัคร

  • ไฟล์แนบ 1 ใบแสดงผลการศึกษา
หมายเหตุ *
เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องแนบใบแสดงผลการศึกษา
1.ใช้วุฒิ ม.3 สมัครเรียน ใช้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
2.ใช้วุฒิ ม.6/ปวช. สมัครเรียน ใช้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป
3.ใช้วุฒิ ปวส. สมัครเรียน ใช้ผลการเรียน 2 ภาคการศึกษาเป็นต้นไป

  • ไฟล์แนบ 2 เช่น ใบรับรองจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, แบบแสดงความประสงค์เข้าศึกษาแบบคู่, หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ฯ

  • ไฟล์แนบ 3 เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล แฟ้มสะสมผลงาน


4 ข้อตกลงและการให้ความยินยอมเก็บรวบรวมข้อมูล
***นอกจากการแจ้งเตือนผ่านอีเมล สามารถติดตามการประกาศรายชื่อได้ทีเว็บไซต์ https://register.rmutsb.ac.th/content/13