สมัครเรียนระดับ ปริญญาตรี

คู่มือระบบสมัครเรียน ระเบียบการสมัครเรียน

สมัครเรียน ระดับ ปริญญาตรี
ระบบโควตา

รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า

ระบบรับตรง

รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า