สมัครเรียนระดับ ปวส.

คู่มือระบบสมัครเรียน ระเบียบการสมัครเรียน

สมัครเรียน ระดับ ปวส. รับวุฒิ ม.6/ ปวช./ปวส.
ระบบโควตา

รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

ระบบโควตา

รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า

ระบบรับตรง

รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

ระบบรับตรง

รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า