Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

แบบฟอร์มการขอรับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รายการ
ไฟล์
  - แบบฟอร์ม ใบรับรอง อปท. รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2567 ในอัตรา 60%
  - แบบฟอร์ม ใบสมัครแบบคู่  รับสิทธิส่วนลดพิเศษค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2567 ในอัตรา 60% (หากยังคงสภาพนักศึกษาทั้งคู่)

หมายเหตุ เลือกใช้สิทธิพิเศษได้เพียง 1 แบบฟอร์ม
 

nattapol.j 5306 View