Facebook   Twitter   Google   LinkedIn   Email   Print

ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 36

1. กรอกแบบฟอร์มรายงานตัว และชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567

2. ส่งใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาออนไลน์ หรือส่งที่มหาวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 

ศูนย์นนทบุรี

รายการ
รายชื่อ


ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ


ศูนย์สุพรรณบุรี

รายการ
รายชื่อระดับปริญญาตรี
ศูนย์นนทบุรี 

รายการ
รายชื่อ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ

ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ
รายชื่อ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

รายการ
รายชื่อ

>>> คลิ๊กเพื่อดูประกาศรายชื่อทั้งหมด<<<


nattapol.j 1669 View